Om Ekolagen

Ekolagen miljöjuridik startades av mig, Jonas Christensen 2007. Jag har tidigare varit universitetslektor i miljörätt på Uppsala universitet, arbetat på ett kommunalt miljökontor samt en kort vända på Livsmedelsverket och på Naturskyddsföreningens kansli i Stockholm. År 1989 tog jag min jur. kand. examen, och år 1998 disputerade jag för doktorsexamen i miljörätt på Uppsala universitet. Jag har advokatexamen, men då jag valt att inte söka inträde i Sveriges Advokatsamfund är jag inte advokat. Målsättning är dock att följa samfundets etiska regler.

Inom ramen för Ekolagen Miljöjuridik tar jag på mig olika typer av uppdrag, till exempel att driva juridiska processer, utbilda och fortbilda. Jag gör rättsutredningar, skriver rapporter samt bedriver viss akademisk forskning.

Löpande uppdrag
Som ensamföretagare är det alltid stimulerande med uppdrag där man får möjlighet att lära känna sina uppdragsgivare lite närmare och att kunna vara med mer i det dagliga arbetet. Sådan input kan jag ofta få genom de löpande uppdrag som jag har åt några kommunala miljöförvaltningar där jag kan fungera som bollplank, eller mer formellt granskar eller skriver dokument. I större ärenden kan jag företräda dem inför domstol i överklagande mål.

Under dessa uppdrag kan det dyka upp frågor av olika slag exempelvis mål som regleras i miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen eller förvaltningslagen. Även frågor rörande offentliga handlingar och sekretess kan förekomma.

Rättsprocesser
Jag tar på mig mål som regleras genom till exempel miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagstiftningen, minerallagen, väglagen eller lag om allmänna vattentjänster. Några exempel på typer av mål där jag har erfarenhet är tillstånds- och anmälningsprocesser enligt miljöbalken som kan handla om exempelvis bergtäkter, gruvor, industrietableringar, avfallsupplag eller strandskydd mm. Det är mycket sällan jag företräder verksamhetsutövaren, då mina vanligaste klienter är den som känner sig störd av dessa verksamheter. Jag företräder även kommunala miljötillsynsmyndigheter och har avtal med flera sådana om kontinuerligt stöd.

När det gäller plan- och bygglagen har jag vid ett flertal tillfällen företrätt privatpersoner eller ideella naturvårdsorganisationer i mål avseende bygglov samt antagande av detaljplaner.

Utbildning och fortbildning
Redan från min tid som doktorand på Uppsala universitet har jag gillat att utbilda och fortbilda. Sedan snart 20 år tillbaka är jag huvudlärare på kursen Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare (15 hp) som varje år ges på institiutionen för biologisk grundutbildning på Uppsala universitet. Vidare bidrar jag med min kompetens på kurser för blivande inspektörer på Stockholms universitet och jag har under en lång tid samarbetat med Sveriges lantbruksuniversitet, där jag ansvarar för momentet Livsmedelsjuridik för blivande agronomer.

Jag utbildar även yrkesverksamma. Genom åren har jag utbildat nygamla miljönämnder i hela landet. Sådana utbildningar är särskilt efterfrågade året efter de allmänna valen, men även vid andra tillfällen. Jag är vidare anlitad av Lunds universitet för kortare inhopp samt är flitigt anlitad av utbildningsföretag.

Tillsammans med VA-guiden, och ibland även med WRS Uppsala AB, ger jag kurser i juridiken kring stora och små avlopp, dagvattenjuridik, dricksvattenjuridik samt VA-planering. Samarbetet med VA-guiden är en viktig del av Ekolagens verksamhet då jag även fungerar som en av deras juridiska experter. VA-guiden hjälper mig även att ge kurser i förvaltningsrätt för inspektörer.

Det är kul att kunna konstatera att mina kursdeltagare nästan alltid ger mig höga betyg i sina utvärderingar.

Utredningar och rapporter
Genom åren har har jag på egen hand eller tillsammans med andra skrivit längre eller kortare vägledningar i olika frågor. Några exempel är Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:15 Juridiken kring vatten och avlopp. Åt Oxunda vattensamverkan har jag skrivit rapporter om planbestämmelser rörande dagvattenfrågor i detaljplaner. Ett flertal kommuner har anlitat mig för att skriva rättsutredningar om frågor gällande dagvattenhantering.

Vill du ta del av vissa av mina rapporter så finns de utlagda under fliken Publikationer.

Forskning
År 1998 disputerade jag på en doktorsavhandling i miljörätt, (Rätt och kretslopp. Studier om förutsättningar för rättslig kontroll av naturresursflöden, tillämpade på fosfor.) Resurshushållningsfrågor har alltid engagerat mig, och det är därför roligt att jag sedan början av 2021 blivit engagerad i ett akademiskt forskningsprojekt som vi kallar Är matsvinn olagligt? Detta forskningsprojekt, finansierat av FORMAS, har givit mig forskningsmedel under 4 år motsvarande 20-25 % av min arbetstid. Projektet drivs på Sveriges lantbruksuniversitet, och görs tillsammans med mina välmeriterade kollegor Mattias Eriksson och Gunilla Stridh, båda verksamma på SLU i Uppsala.

För min del rör sig forskningen i gränslandet mellan miljörätten och livsmedelsjuridiken, den s.k. maträtten.

Ekolagen Miljöjuridik AB

Juris dr Jonas Christensen
Östra Ågatan 53, 5 tr,
753 22 Uppsala
Telefon 0730-59 09 29
Jonas@ekolagen.se

Om bolaget

Bolaget har F-skatt.
Styrelsens säte: Uppsala.

Ekolagen Miljöjuridik AB
är ett enmansbolag.

Följ Ekolagen på sociala medier

Scroll to Top