49601134912_1ea0fd19d8_o

Tidigare uppdrag där jag fått förtroendet att vara ombud:

 • Strandskyddsärenden: Stöttat både kommuner och ideella miljöorganisationer. Bland annat den ideella föreningen Skuruparkens vänner i Nacka samt lokala och regionala kretsar i Naturskyddsföreningen.
 • Mål enligt lag om allmänna vattentjänster.
 • Detaljplaner: Både i Uppsala och andra ställen i Sverige. T.ex. bistod jag ideella föreningar och kringboende i målet om detaljplan för Blodstensskogen i Uppsala.
 • Etablering av bergtäkter: Vid ett flertal tillfällen har jag varit ombud för kringboende.
 • Verksamhetsområde, vatten och avlopp: Lag om allmänna vattentjänster.
 • Avfallsupplag: Bland annat ärenden med målsättning att lasta om importerade avfallsbalar.
 • Motorsportbanor: Exempelvis etableringen av den ännu inte byggda motorsportbanan utanför Enköping där jag företrädde närboende.
 • Nytt miljötillstånd för Arlanda flygplats: Företrädde Sigtuna kommun.
 • Ansökan om utnyttjande av bergrum för deponering av avfall: Företrädde Gävle kommun.
 • Arbetsplan enligt väglagen.
 • Hälsoskyddsmål: T.ex. ett lite ovanligt mål om ett blänkande tak på grannhuset.
 • Skydd av dricksvattentäkter: Nedsvärtade lägenheter, bullerklagomål. Här företräder jag främst tillsynsmyndigheter eller klagande hyresgäster.
 • Kommunala krav på BDT-avlopp.
 • Provborrning efter naturgas: Där jag var ombud för tillsynsmyndigheten i en kommun.
 • Miljöprövning av små föreningsdrivna flygplatser, där grannarna känner sig störda.
 • Lagret för radioaktivt avfall i Forsmarks: Vid utvidgningen av det befintliga lagret för låg- och mellanaktivt avfall i Forsmark var jag ombud för MKG och Naturskyddsföreningen.
 • Föreläggande om åtgärd mot enskilt avlopp. Jag har vid ett flertal tillfällen varit ombud både åt den kommunala tillsynsmyndigheten eller åt privatpersoner som behöver bistånd.
 • Gruvetableringar (Minerallag och Miljöbalk): Här har jag t.ex. företrätt Hudiksvalls kommun i ett gruvmål.
 • Bygglovsmål: Bland annat ett mål där ett garage uppfördes på fel plats och grannen krävde att det skulle flyttas.

Ekolagen Miljöjuridik AB

Juris dr Jonas Christensen
Östra Ågatan 53, 5 tr,
753 22 Uppsala
Telefon 0730-59 09 29
Jonas@ekolagen.se

Om bolaget

Bolaget har F-skatt.
Styrelsens säte: Uppsala.

Ekolagen Miljöjuridik AB
är ett enmansbolag.

Följ Ekolagen på sociala medier

Scroll to Top