Publikationer

Vissa av de utredningar och rapporter som jag varit med om att skriva lägger jag ut här, med länk till dokumentet. Jag har även varit med om att skriva rapporter där uppdragsgivaren själva vill styra hur materialet ska spridas.

Det bör noteras att juridik ofta är färskvara. Det som var en rättslig sanning när texterna skrevs, kan idag vara rättshistoria.

2020: En cirkulär ekonomi – Sverige har goda förutsättningar i juridiken. Debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

2019: En vandring längs Fyrisån. Verkligheten som pedagogiskt verktyg. Artikel i Vänbok till Carl Gustaf Spangenberg. Redaktörer Marianne Dahlén och Mats Kumlien. Iustus Förlag 2019.

2018: Artikel 11 CFP; -Ett nålsöga att komma igenom. Om det rättsliga skyddet av tumlare inom Sveriges ekonomiska zon. Rapport åt Coalition Clean Baltic, CCB.

2017: Några korta frågeställningar om dagvattenjuridik. Uppdrag åt Varbergs kommun.

2016: Va-huvudmannens förutsättningar för att få släppa ut dagvatten till befintliga diken. uppdrag åt Varbergs kommun.

2016: Rättsliga förutsättningar för dagvattenhantering i Stråvalla. Uppdrag åt Varbergs kommun. Med kompletterande rapport 2017-03-22.

2016: Några frågeställningar rörande kommunal tillsyn över dagvattenanläggningar. Uppdrag åt Norrköpings kommun.

2016: Latrin. Avlopp eller avfall? Om rättsliga förutsättningar för småskalig latrinkompostering och om alternativ hantering av latrin. Uppdrag åt BalticSea2020.

2016: Planhandläggare inträngda mellan exploateringskrav och miljökvalitetsnormer.Länk till artikeln. Debattartikel i Stadsbyggnad nr 1 2016.

2015: Juridiken kring Vatten och avlopp, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015 15. En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten.

2014: Förstudie inför lagförslag om kulturmiljösanktionsavgifter. Utredningsuppdrag åt Riksantikvarieämbetet.

2014: Kontrollhandbok- utföra offentlig livsmedelskontroll. Fördjupning – juridisk metod. Uppdrag åt Livsmedelsverket.

2013: Dagvattenregerling ett grumligt rättsområde. Har kommunerna de instrument som behövs för att klara miljökvalitetsnormerna? En artikel i Vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek. Redaktörer Lena Gipperth. Iustus Förlag AB, Uppsala 2013. ISBN 9789176788424.

2013: Dagvatten i genomförandeavtal, ABVA och BBR. En rapport skriven på uppdrag av Oxunda vattensamverkan.

2013: Dagvatten, ett grumligt rättsområde. Artikel i antologin Miljörättsliga perspektiv och tankevändor. Vänboken till Jan Darpö & Gabriel Michanek, Redaktörer Lena Gipperth och Charlotta Zetterberg. Iustus Förlag.

2013: Sluten tank inom verksamhetsområde för spillvatten. En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor. På uppdrag av Uddevalla kommun.

2013: Dagvatten, men hur ska vi göra då? En rapport om hur kommunala miljönämnder kan arbeta med dagvattentillsyn. På uppdrag av Huddinge kommun.

2012: Miljöchefsföreningen. Chefsmanual. Tillsammans med juristkollega Carl Gustaf Spangenberg, fick vi uppdrag av Föreningen Sveriges kommunala miljöchefer att ta fram en manual som främst riktas till kommunala miljöchefer som ser att man motarbetas av andra delar av kommunen. Hur ska man agera och vad kan vara bra att tänka då? Tillgänglig för medlemmar på föreningens hemsida.

2012: Handledning Miljöfarlig verksamhet. Skriven åt och för Naturskyddsföreningen.

2011 Handledning Plan- och bygglagen, en vägledning. Skriven åt och för Naturskyddsföreningen.

2011: Planbestämmelser för dagvattenhantering. Uppdrag åt Oxundaåns vattensamverkan. (reviderad sept 2012).

2010: GrävRätt – Tänk på lagen när du gräver! Miljörättsliga regler för maskinentreprenörer – en översikt. Beställare: Maskinentreprenörerna, 17 sidor för ME:s medlemmar. Syftet är att kortfattat informera förare av entreprenadmaskiner om vissa viktiga bestämmelser i miljö-lagstiftningen och kulturmiljölagstiftningen. Länk till ett smakprov här.

2009: Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans. Rapport från Läkemedelsverket 16 december 2009. Jonas Christensen Ekolagen Miljöjuridik AB och Petra Michélsen Yggdrasil Miljömanagement AB. Tillsammans med en referensgrupp med representanter från Läkemedelsverket, Naturvårdsverket samt Kemikalieinspektionen.

2009: Små avlopp – vilka regler gäller. Artikel i VVS-forum, oktober 2009. I samma nummer skriver Maria Hubinette (Lst Västra Götaland) samt Ola Palm (JTI) var sin artikel med inriktning på olika tekniker för små avlopp.

2009: Myseldning – Inte bara en fråga om bygglov. Artikel i VVS-Forum nr 3 2009. .

2009: Klara Besked om små avlopp. Utgiven av Länsstyrelsen Västra Götaland. En vägledning om små avlopp, riktad till förtroendevalda.

2008: Planera Vatten och Avlopp. Vad lagen säger och hur den kommunala planeringen kan gå till. OBSERVERA att Rapporten Juridiken kring vatten och avlopp, ovan, är en uppdaterad version av denna.

2007. High quality reviewing of the GWP position paper on “sustainable Sanitation in the CEE region – adding a dimension to the IWRM plans”. Medförfattare.

2006: Urine Diversion: One Step Towards Sustainable Sanitation. EcoSanRes Publication Series 2006-1. Medförfattare (Elisabeth Kvarnström et. al.)

2004: Utvärdering av LIP-finansierade VA-projekt, enskilda avlopp / lokala lösningar, vassbäddar samt bevattning med avloppsvatten. Medförfattare. Naturvårdsverket.

2004: Tillsynsvägledning- vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken. Utredningsuppdrag åt Tillsyns- och föreskriftsrådet.

2003: Sverige på efterkälken när det gäller enskilda avlopp. Debattartikel i i Tillsynsnsytt 2003:3.

2003: Naturvårdsverkets tillsynsvägledning -fallet PCB i fogmassor (2003:3).

2003: Enskilda avlopp – miljöbalken har ändrat de rättsliga förutsättningarna. Artikel i “Miljörätten i förändring – en antologi” under redaktion av Ulla Björkman och Gabriel Michanek. Rättsfondens skriftserie nr 36,  s. 153-230.

2002: Utredningsuppdrag åt Naturvårdsverket, NV; Enskild avlopp och funktionskrav i Finland, Danmark samt Norge.

2002: Goda förutsättningar för tillsyn? Artikel i antologin Fågelperspektiv på rättsordningen, vänbok till Staffan Westerlund. Iustus Förlag., s. 193-214.

2002: Utredningsuppdrag åt Riksrevisionsverket, RRV;a Underlagsrapport inför RRV.

1998: Rätt och Kretslopp. Studier om förutsättningar för rättslig kontroll av naturresursflöden, tillämpade på fosfor.” Min doktorsavhandling gavs ut av IUSTUS Förlag i Uppsala, men det finns nog inte längre till försäljning. Jag har fått förlagets medgivande att skanna in den och lägga ut den på min hemsida. Jag anser själv att vissa delar av den fortfarande är högaktuella, inte minst i ljuset av senare års diskussion om Cirkulär ekonomi. Detta är ren och skär Kretsloppsjuridik i bokform. Curt Forsberg, (som var professor i limnologi) skrev i UNT 1999 02 02: “Jonas Christensens doktorsavhandling utgör ett mycket viktigt bidrag till diskussionen om att i tid styra samhället mot hushållning med begränsade naturresurser.” Det känns naturligtvis fint och är förhoppningsvis fortfarande aktuellt.

1996: Svensk avfallslagstiftning, inte tillräckligt för ett kretsloppssamhälle. I “Kretslopp – ett måste för framtiden.” Arbetarskyddsnämnden 1996.

1995: Uthållig utveckling och princip 21 i Stockholmsdeklarationen. PM inför NorFa – Workshop, Vittulsberg, Uppsala 951123. Opubl.

1995: Termodynamik och Juridik, ett förslag till rättslig operationalisering av be greppet hållbar utveckling utifrån naturvetenskaplig teori. I antologin “Bæredyg tighed -en retsteoretisk begrebsanalyse, bidrag til en nordisk fors keruddannelse” Red. Ellen Margrethe Basse sidorna 81-91. GadJura Forlag København, Juristfor laget i Oslo, Nerenius & Santérus Förlag AB Stockholm 1995.

1994: Kretsloppspropositionen, en rättslig Potemkinkuliss? Miljörättslig tidskrift 1994:1, sidorna 21-59.

1993: Utredningsuppdrag Draft proposal for a hazardous waste regulation for the Republic of Cyprus.

1989: Ansvarslokalisering vid brott mot miljön, inom enskild och offentlig verksamhet. Uppsala Universitet, 1989. (Stencil. Examensarbete på juristlinjen. Miljöstraffrätt.)

Ekolagen Miljöjuridik AB

Juris dr Jonas Christensen
Östra Ågatan 53, 5 tr,
753 22 Uppsala
Telefon 0730-59 09 29
Jonas@ekolagen.se

Om bolaget

Bolaget har F-skatt.
Styrelsens säte: Uppsala.

Ekolagen Miljöjuridik AB
är ett enmansbolag.

Följ Ekolagen på sociala medier

Scroll to Top